Pravý Islám je ten radikální! Verše Koránu, o kterých nikdo nemluví.

Migrační krize rozděluje nejen českou společnost, ale má dopad prakticky na celý svět. Drtivou většinu migrantů tvoří muslimové. Určitě většina z nás si někdy něco přečetla o Islámu. Ale kolik lidí četlo Korán, ze kterého Islám vychází? Viděl někdo z vás alespoň jeho jediný verš? Pokud ne, budete možná překvapení. Nejdříve je ale potřeba si připomenout všechny souvislosti a některá fakta o Islámu, abychom si plně uvědomili, co text Koránu pro muslimy znamená. Proto je článek poněkud delší, za to se předem omlouvám. Ale dle mého názoru je důležité znát alespoň základní údaje o tématu, který může mít globální a nezvratitelný dopad pro celé lidstvo.

 

Korán
Korán

 

Nejdříve něco krátce o Islámu

Islám je monoteistické náboženství založené na učení domnělého proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená „podrobení se“ či odevzdání se Bohu (arabsky Alláh). Stoupenec islámu se nazývá muslim, což znamená „ten, kdo se podřizuje [Bohu]“. Počet muslimů je 1,57 až 1,65 miliardy, což z islámu činí po křesťanství druhé nejpočetnější náboženství světa.

Muslimové věří, že Bůh Mohamedovi zjevil Korán, který společně se Sunnou (Mohamedovy činy a slova) považují za základní prameny islámu. Muslimové nepovažují Mohameda za zakladatele nového náboženství, ale za obnovitele původní monoteistické víry Adama, Noeho, Abraháma, Mojžíše, Ježíše i dalších proroků islámu. Každý Mohamedův následovník se musí v první řadě podvolit Alláhovi a jeho vůli. V rámci toho je hlásán naprostý fatalismus, takže každý krok lidské bytosti je předurčen Alláhem a vše, co se stane, je jeho dílem. To má velký vliv na lidskou motivaci a na absenci individuality (což přirozeně souvisí s jejich chutí integrovat se do naší společnosti, touhou najít si práci, naučit se řeč - tvoří se ghetta a obrovský sociální problém pro evropské státy). Základní text islámu – Korán – je považován za absolutní neměnnou pravdu, takže v souvislosti s předchozím není v islámu místo nejen pro zpochybňování, ale ani pro kritické myšlení jako takové. Obecně jsou muslimové povinni dodržovat pět pilířů islámu, tedy pět povinností, které muslimy spojují ve společenství, zahrnující jak pravidla uctívání, tak islámské právo (šaría). Dále vyvinulo tradici různorodých pravidel, která se dotýkají prakticky všech aspektů života muslima i celé společnosti, zahrnuje vše od bankovnictví, společenské solidarity, pravidel boje (džihádu) či postojů k životnímu prostředí. Islám bývá často kritizován za svou násilnou povahu ve vztahu k nevěřícím a omezování práv žen. Téměř každý muslim je příslušník jedné ze dvou hlavních islámských větví, a to sunny (75–90 %) nebo šíity (10–15 %).

Islámské právo šaría

Šaría je systém islámského náboženského práva odvozený z náboženských zásad islámu, zejména z Koránu a Hadís. Šaría není jako sekulární právní systém, protože primárně dává věřícímu návod, jak žít podle islámu. Zabývá se vztahem člověka k Alláhovi a vztahem člověka k člověku, a až sekundárně začaly na základě potřeby chalífátu vznikat právní odvětví regulující vztah člověka a společnosti, jako je například trestní právo.

Šaría se tedy tradičně zabývá běžnými záležitostmi života včetně politiky, ekonomie, bankovnictví, obchodu, smluv, rodiny, sexuality, hygieny a sociálních věcí.

Šaría je založená na výkladu islámských náboženských textů, které představují soubor Aláhových pravidel, ze své podstaty svatý a neměnný. Konkrétní aplikace práva na jejich základě ale může být různá; zabývá se jí islámská právní věda.

Odpadnutí od islámu

Ve většině interpretací šaríje je konverze muslimů k jinému náboženství nebo k ateismu přísně zakázána a považována za odpadlictvíMnoho islámských zemí za odpadlictví uděluje výjimečný trest, někde i trest smrti. Obvinění z odpadlictví lze užít i proti nekonvenčním interpretacím Koránu.

 

Korán

Základní knihou islámu je Korán, veršovaná sbírka božích sdělení věřícím, kterou podle muslimů Mohamedovi nadiktoval prostřednictvím archanděla Gabriela sám Bůh. Skládá se ze 114 súr (skladeb – ty se dělí na jednotlivé áje, verše). Muslimové věří, že Korán byl dán muslimům jako dokonalý a navždy neměnný text. Ten pak má být interpretován doslovně, za kterým stojí dokonalá boží inspirace a při jejím výkladu je proto přirozeně užívána rozumová interpretace. Tato „neotřesitelnost“ Koránu zaručuje islámu pevné základy napříč dějinnými událostmi, neboť je tím prakticky potlačena jakákoliv možnost spekulace. Určité náznaky „chápání v kontextu“, lze pozorovat jen u Šíitů, nicméně prostor pro pochybování je i zde naprosto minimální. Zároveň ale také nastoluje znepokojivé otázky, protože za neměnné a navždy pravdivé jsou tak brány i velmi kontroverzní pasáže Koránu např. 9. súra.

 

A nyní se dostáváme k jádru problému. Muslimové a obhájci Islámu jakožto krásného mírumilovného náboženství hovoří o tom, že záleží na interpretaci, na výkladu Koránu. Jak který verš pochopíme. Že je prý potřeba číst mezi řádky... Já nyní nebudu nic interpretovat, nehodlám vám říkat, jak máte text chápat. Uvedu pouze doslovný překlad několika kontroverzních veršů, kterých Korán obsahuje stovky, abyste měli představu, nakolik jsou verše nejednoznačné a kolik prostoru dávají pro jejich rozlišnou interpretaci:

 

(súra:verš)

4:34

Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.

2:191

Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - taková je odměna nevěřících!

 

9:38

Vy, kteří věříte! Co je s vámi, že když je vám řečeno: „Vytáhněte do boje na cestě Boží!“, jste jako přikováni k zemi? Což se vám líbí více život na tomto než na onom světě? Vždyť užívání života pozemského je nepatrné oproti užívání v životě budoucím!

8:17

Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou, od Něho přicházející, vždyť Bůh slyšící je, vševědoucí!

 

47:4

A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! A potom je buď omilostněte, anebo je propusťte za výkupné, pokud válka neodloží své břímě. A tak budiž! Kdyby Bůh chtěl, pomohl by si sám proti nim, avšak nečiní tak proto, aby vás jedny druhými podrobil zkoušce. A Bůh nedopustí, aby se ztratily skutky těch, kdož byli zabiti na cestě Boží

8:14

Toto je trest váš, ochutnejte ho a vězte, že pro nevěřící přichystán je trest ohně pekelného.

7:4

Kolik měst jsme již zahubili! Přísnost Naše je zastihla za noci anebo za poledne.

9:39

Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným, vystřídá vás národem jiným a nebudete Mu moci v ničem uškodit, neboť Bůh je věru mocný nad každou věcí.


21:6

Neuvěřilo před nimi žádné město, a zahubili jsme je. Uvěří snad nyní tito?

3:131

A bojte se ohně pekelného, připraveného pro nevěřící,

 

A mohl bych pokračovat, podobných veršů jsou v koránu stovky. Stovky veršů hovořících o trestu a boji proti nevěřícím. Další verše nebo celý Korán si můžete přečíst zde.

 

 

Islám toleruje jiná náboženství

Ano, Islám toleruje jiná náboženství. Toto je nám stále předkládáno od muslimů jako příklad, že Islám je založen na toleranci, a že je dokonce tolerantnější než jiná náboženství. A jako příklad většinou uvádějí verš:

 

60:8

Bůh vám nezakazuje, abyste byli dobří a spravedliví vůči těm, kdož nebojovali proti vám kvůli náboženství a nevyhnali vás z příbytků vašich, neboť Bůh věru miluje poctivé.

 

nebo verš

 

2:256

Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí.

 

Obhájci islámu chtějí na těchto verších dokázat, jak jsou tolerantní. Ale už neříkají B, že je to pouze tolerance k tomu náboženství, které určuje Korán. A Korán tato náboženství určuje jasně:

 

2:62

Věru ti, kdož uvěřili, a ti, kdož jsou židy, křesťany a sabejci, ti, kdož uvěřili v Boha a v den soudný a konali zbožné skutky - ti naleznou odměnu u Pána svého a nemusí mít strach a nebudou zarmouceni.

 

Protože muslimové věří ve stejného Boha jako judaismus a křesťanství. Lze tedy souhlasit s tvrzením, že Islám je tolerantní vůči jiným náboženstvím. Ale už vám neřeknou, že jen vůči těmto. Jenže to není vše. Z logiky věci vyplývá, že je důležité i samotné slovo náboženství! Korán se ve spoustě verších radikálně vymezuje vůči nevěřícím. Tudíž je jasné, že je v žádném případě netoleruje. Nevěřící nazývá v některých verších jako nepoctivé nebo jako nespravedlivé. Některé tyto verše jsem již uvedl výše, ale pro upřesnění dodám ještě jeden:

 

18:29

A rci: „Pravda přichází od Pána vašeho; kdo chce, ať věří, a kdo chce, ať nevěří!“ A věru jsme připravili pro nespravedlivé oheň, jenž hustým dýmem je obklopí. A poprosili o pomoc, bude jim pomoženo vodou podobnou kovu roztavenému, jež spálí tváře jejich. A jak odporný to nápoj a jak hnusné to místo pobytu!

 

Pro úplnost dodám dva z mnoha veršů, které určují, kdo je nespravedlivý:

 

6:21

Kdo je nespravedlivější než ten, kdo proti Bohu lži si vymýšlí či znamení Jeho za lživá prohlašuje? Nespravedliví věru nebudou blažení.

 

72:14

A jsou mezi námi ti, kdož do vůle Boží se odevzdali, a jiní, kteří nespravedliví jsou. A ten, kdo do vůle Boží se odevzdal, ten ubírá se cestou správnou.

 

Každý, kdo nevěří - tedy lže o existenci Boha, je nespravedlivý. A co hůř, podle Koránu je nespravedlivý každý, kdo se chová jinak, než jak je psáno v Koránu. Tedy i muslim. O netoleranci nevěřících a nespravedlivých jsou v Korány stovky veršů, ale myslím, že na ukázku těchto pár stačilo. Pokud by někdo chtěl říkat, že Islám je tolerantní náboženství, musel by přepsat polovinu Koránu.

 

Jestliže se Korán takto radikálně vymezuje proti všem nespravedlivým/nevěřícím, tedy ateistům, kdo jiný by se měl bát jejich obrovské - několikamilionové invazi do Evropy, než ta nejvíce ateistická země Evropy - Česká republika?

 

Výklad Koránu

 

Jak je popsáno výše, muslimové považují text Koránu za dokonalý a za absolutní neměnnou pravdu. Není tedy prostor pro zpochybňování nebo kritické myšlení. Dokonce byl dle muslimů Korán seslán, aby vedl lidstvo po všechny nadcházející časy ve všech místech světa. Přestože byl napsán již před 1400 lety. Tomu ovšem neodpovídá nejen existence různých směrů a škol islámu, ale ani praxe v různých zemích. Tím nejradikálnějším a tedy nejmíň tolerantním vůči životu, jaký známe, tedy vůči nám, je Wahhábismus. Řekněme si proto o něm něco více.

 

Wahhábismus ( salafíja)

 

Wahhábismus je sunnitská fundamentální forma islámu, státní ideologie Saúdské Arábie. Wahhábisté (salafisté) sami sebe navíc vidí jako jediné nositele pravého nezkaženého islámu, přičemž vyznavači ostatních islámských škol jsou těmi radikálnějšími jedinci označováni za nevěřící. (Termín wahhábismus začal být užíván ideovými odpůrci, wahhábisté sami sebe nazývali salafíja.) Vznačuje se sklonem k potlačování práv žen, militantností, extremismem či přísnou a doslovnou interpretací textu Koránu. Salafisté z 20. století chtějí zbavit islám nejrůznějších novodobých nánosů a odmítají jakoukoliv modernistickou dimenzi. Místo toho zdůrazňují nutnost svržení všech sekulárních režimů a jejich nahrazení islámskými státy založenými na právu šaría.

Dnešní salafisty spojuje především náboženské přesvědčení (aqída), které jim poskytuje metody aplikace náboženských zásad na současné otázky a problémy. Toto přesvědčení má společný základ v konceptu tauhídu (jedinost Boží) a přísném odmítání lidského rozumu. Následovníci Koránu a sunny usilují o odstranění omylů způsobených lidskou zaujatostí a vlastními zájmy a uznávají pouze jedinou pravdu o božích přikázáních. Z tohoto pohledu proto existuje pouze jediná legitimní náboženská interpretace a islámský pluralismus je nepřípustný.

 

Jsou to tedy salafisté, kteří šíří tu nejradikálnější formu Islámu. A z výše uvedeného vyplývá, že radikální Islám je ten jediný pravý Islám. Ostatní školy islámu se snaží pouze změkčit a zlehčit interpretaci kontroverzních veršů. A obhájci islámu v Evropě i v ČR, přívrženci migrační politiky EU, všichni ti vítači a sluníčkáři, kteří každému za jeho opačný názor nadávají do xenofobů, rasistů, nacistů a fašistů, všichni ti hledají jen ty nezávadné verše, na kterých se snaží demonstrovat nezávadnost a krásu Islámu. Většina z nich nejspíš nikdy ani žádný verš nečetla, natož verše závadné a představující hrozbu.

 

A jejich naivita nebo neznalost přivádí celou Evropu k nezvratnému osudu:

 

Jen ve Francii je už stovka salafistických mešit, v Německu pak tajné služby evidují na šest tisíc stoupenců tohoto "čistého" a nezkaženého islámu zdůrazňujícího nutnost svržení všech sekulárních režimů a chtějí je nahradit islámskými státy založené na právu šaría.

Do Evropy už přišlo víc než milion muslimských imigrantů. A to je teprve začátek. Další přicházejí. Na hranicích je prý připraveno až 30 milionů dalších muslimských migrantů na pochod do Evropy. Většinu z nich tvoří mladí muži. Přicházejí do Evropy s vidinou bohatství a lepšího života, který jim doma obchodníci s lidmi slíbili, ale kýženého bohatství se nedočkají. Žijí tu v nuzných podmínkách v přeplněných uprchlických táborech. Sociálně odloučení, drtivá většina z nich se nikdy neintegruje do našeho systému, spousta z nich je dokonce neintegrovatelná. Budou odkázáni sami na sebe. Většina se přizpůsobí. Ostatně to nemůže být horší než v jejich domovinách. Budou loupit a přepadávat, což se děje již nyní (dokonce s tím někteří už předem počítají, což sami říkají). Policie v řadech evropských měst se přiznala k tomu, že už nedokáže zajistit bezpečnost jejich obyvatel. A jaká je reakce politiků na tento kritický stav? Pouze mluví a posílají kamsi naše peníze po miliardách euro, aby mohli mluvit ještě déle a déle setrvávat ve svých mluvících funkcích. Ale na tom stejně nezáleží. Za všechny rozhodne madam Merkel a pozve do Evropy jako samozvaný nejvyšší představitel kontinentu Evropa další miliony uprchlíků.

A pak už to půjde samo. Salafisté nebudou mít velkou práci při tak obrovském výběru nespokojených muslimů žijících hromadně po velkých skupinách, kam jsme si je nastěhovali, nerušeně hlásat ten jediný pravý Islám - ten radikální. A oni vidíc bezvýchodnost jejich situace budou přístupní všemu.

 

Muslim je buď radikální nebo umírněný, záleží na tom, jak moc doslovně si Korán vykládá. Buď chce násilím potrestat každého nevěřícího a vytáhnout proti němu do boje nebo v mírnější formě bude jen potlačovat práva žen, což je jejich Boží právo, jak stojí v Koránu. Ani jedna interpretace ale není shodná s našimi zákony a nepatří do evropské společnosti. Pokud někdo říká, že to tak není, pak lže. Ověřit si pravdivost těchto slov můžeme nejen u přicházejících migrantů, ale i u dětí 2. nebo 3. generace muslimských imigrantů žijících ve Francii, Belgii nebo Německu, kde s tímto mají obrovský a neřešitelný problém ve školách!

Ostatně dokládá to i dokument německé televize ZDF, který mapuje dopad muslimských migrantů na německou společnost a názory dětí několikáté generace muslimských imigrantů na německou ústavu. Video s českými titulky můžete zhlédnout zde.

 

Opravdu jsou demonstrace proti migrační politice EU a proti islamizaci Evropy projevem fašizace společnosti? Opravdu je to jen šíření strachu, které je potřeba zastavit? Není potřeba spíše zastavit nepřirozenou masovou migraci milionů muslimů na náš kontinent?

 

 SP

 

 

Rubriky: , ~ Štítky:

Komentáře

*
*
Překročil(a) jsi maximální délku komentáře o 0 znaků.
*  captcha
Tuguzhoko
před 7 měsíci

Pravý islám radikální není. Radikální je díky těm, co jsou jím fanatizovaný. Pravý islám hlásá soucit a přátelství. Vždyť i islám uctívá Ježíše Krista. Avšak ne jako boha, ale jako proroka Alláha. Nelze říci o jednom náboženství že je horší než to druhé. Vezměte si, když jsou radikální křesťané. Není to stejné, jako když jsou radikální muslimové? Jenom by mě zajímalo, kolik z Vás (z diskuze) Korán četlo.

2:191 - je sice hezké, že jste zvýraznil tuto súru, ale uniká vám smysl a podstata této súry.

Jaroslav Matuška/Zeoli t
před 9 měsíci
Alen
před 9 měsíci

Pane Pokorný, možná byste uměl vyhledat velmi varovný článek asi z konce 80.let min.století, který se jmenoval: "Muslimský šíp do Evropy". Byla tam i mapa. Asi to bylo v RP a tak jsem nad tím jen zdvihla obočí a nepřečetla jsem to. Teď bych si to přečetla docela ráda.

Jaroslav Matuška/Zeoli t
před 9 měsíci
Jaroslav Matuška/Zeoli t
před 9 měsíci

Pravý Islám je ten radikální!
Dávám 1* za zpracování tak kompliovaného tématu. Těším se na další články od SP.

Máte slovo: pan Kmoníček
před 9 měsíci

mluví velmi inteligentně, ale jedno, ještě důležitější se zapomnělo. Není problém tří tisíc muslimů, ale EU vymyslela systém, kdy se následně musí rodiny scelovat a pak je nic nezastaví. Sourozenci, babičky, dědečkové, bratranci s manželkami, každá deset dětí a jede se dál. A my se nemůžeme vyčlenit z tohoto právního systému.

anabel
před 9 měsíci

Situace s muslimy byla v západní Evropě neúnosná už před migrační krizí - milion parazitujících Marokánců a Turků v Holandsku, pět milionů Turků v Německu, v Británii Pákistánci, ve Francii taky několik milionů...

Takže stejně jsme potřebovali nějakou záminku, trigger, jak je vykopnout z Evropy.

anabel
před 9 měsíci

J.W. Goethe: „Kdo v demokracii spí, probudí se v diktatuře.“

Anti parat
před 9 měsíci

Benda Benda vy mě bavite...palec nahoru

benda
před 9 měsíci

máte dost ponurý smysl pro zábavu

v nacistickém hnutí 30. let existovala řada lidí, kteří znali talmud líp než kdejaký rabín, a donekonečna z talmudu dokazovali že velká krize je součástí velkého komplotu jehož cílem je ožebračit a zotročit evropské národy, a že k tomu komplotu židy zavazují jejich klíčové náboženské autority

tihle čeští "národovci" jako Pokorný prostě bezostyšně jedou podle těchhle not, a nenechají si to vymluvit. Takový Streicher šel pod oprátku jako Jan Hus, údajně pro nesmrtelnou pravdu. Řada nacistů spíš zavraždila sebe a své rodiny než by žili pod tou imaginární židovskou knutou. Hnědá křišťálová koule věští budoucnost kotlinky, a vy se tím bavíte

benda
před 9 měsíci

Další zastávka citáty z talmudu. Der Stuermer Pařát

 

PAŘÁT dnes   Přidejte si nás na Facebooku

 

 

Komodity a deriváty ze stránek Kurzy.cz

 

Zlato - graf ceny

 

RUB/CZK - graf kurzu
Kurzy měn ze stránek Kurzy.cz

Poslední komentáře

 • Ten, co to cáluje:

  A před měsícem mexickej červotoč?

 • Petr:

  Klídek a hadr na čelo - nějaký exot ho...

 • n:

  Vzali nám předsedu nebo nevzali.... https://www.nov...

 • *antibuzna*:

  Samozřejmě, že volby budou. Hnutí ANO...

 • n:

  Stačí si poslechnout poslední vysilání...