Migrace, inkluze ve školství, rovnost mužů a žen, Romové, korupce. Co všechno u nás ovlivňují USA a George Soros skrze jeho nadaci Open Society Fund Praha?

Občané České republiky by měli vědět, kdo financuje aktivity, které se denně řeší v českých médiích, kdo podporuje názory některých politiků na aktuální témata české společnosti, jako je inkluze ve školství, migrační problematika, rovnost žen, sociální začleňování atd. V mainstreamových médiích však o tom nikdy neuslyšíte.

 

George Soros s Václavem Havlem během Fora 2000 v roce 1999
George Soros s Václavem Havlem během Fora 2000 v roce 1999

 

Často (vlastně nyní už téměř pořád) slýcháme o jakési ruské propagandě, která určuje směr, kterým se ubírá debata české společnosti. Všudypřítomná ruská propaganda zasahující do dění ve všech odvětvích české společnosti. Ruské rubly (ač neustále slýcháme, že je Rusko na pokraji finančního zhroucení) dokázaly přeplatit americké dolary a podle médií a některých politiků dokázaly přeorientovat naší zemi na východ. Protože se neustále dozvídáme, kdo nebo co všechno u nás je financováno Kremlem. Česká média nám říkají, že ruští agenti nebo agenti placení Putinem jsou všude kolem nás a tahají za nitky na všech důležitých místech. Jak je možné, že tak zaostalá země, jak se o Rusku u nás říká, dokáže přeplatit mocné a bohaté Američany a dokonce mají lepší agenty, než nejlepší a nejvěhlasnější zpravodajská služba na světě CIA? Buď na tom Rusko není tak špatně, jak nám média tvrdí, nebo tu ve skutečnosti tahá za nitky někdo úplně jiný a média a politici nám lžou.


Jak je to tedy doopravdy? Ukažme si jeden příklad:

 

Open Society Fund Praha

 

Nadace Open Society Fund Praha (OSF) vznikla v České republice v roce 1992 jako jedna z nadací, které založil americký investor a filantrop George Soros ve střední a východní Evropě. Od roku 1994 se stává plnohodnotnou Sorosovou nadací a naplno se zapojuje do mezinárodních programů sítě Open Society Foundations, která působí ve více než 70 zemích světa. Nadace OSF přispívá k rozvoji otevřené společnosti a prosazuje systémové změny vedoucí k posílení demokracie v České republice. Patří mezi pět největších nadací v České republice. Financuje a sama realizuje jak projekty, které usilují o systémové změny na celostátní úrovni, tak projekty, které přispívají k řešení konkrétních lokálních situací.

Pokud jste dosud neslyšeli nic o Sorosovi, můžete si něco o něm krátce přečíst zde

 

Od svého vzniku poskytla více než 1,38 miliardy korun a podpořila bezmála 9 400 projektů českých neziskových organizací i jednotlivců. Finančně podporují krom jiného neziskové organizace Člověk v tísni, Transparency International a Romea. Partnerem OSF je rovněž U.S. Embassy (opět nárážíme na Schapira).

 

Na svých stránkách píší: " Největším dárcem Nadace OSF byl vždy náš zakladatel George Soros a především jemu patří velký dík za výše zmíněné úspěchy. Česká společnost je však dnes již natolik bohatá a snad i uvědomělá, aby řešení svých problémů dokázala financovat sama. Poctivé a férové prostředí v Česku si můžeme vydobýt jen my sami, ať už osobní občanskou angažovaností, nebo podporou organizací, které se těmito tématy zabývají profesionálně."

 

Ano, česká společnost si konečně uvědomila, že existují dotace, a tak v roce 2014 (novější data bohužel neznáme) jsme přispěli částkou 63 130 843 Kč ze státního rozpočtu. Jen mi tam pak už moc nesedí ta slova o poctivém a férovém prostředí v ČR...

 

 

27.6. 2011 se George Soros sešel s tehdejším premiérem Petrem Nečasem, se kterým jednal o romské otázce a snažil se prosadit inkluzivní vzdělávání George Soros v Praze: Klíčem k lepší budoucnosti je vzdělání. ČR by měla Romům více pomáhat

 

George Soros na jednání s tehdejším premiérem Petrem Nečasem v roce 2011
George Soros na jednání s tehdejším premiérem Petrem Nečasem v roce 2011


A jak OSF pomáhá nyní? Podporuje tyto projekty:

 

Institucionální podpora České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 31.07.2016
Částka: 690 000 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Projekt je zaměřen na realizaci advokačních aktivit spojených s implementací novely školského zákona, činnost expertů ČOSIV v pracovních skupinách MŠMT k problematice tvorby nových vyhlášek navazujících na novelizovaný § 16 školského zákona a k problematice úpravy přílohy RVP ZV – LMP. Dále také na přípravu designu informační kampaně zaměřené na postoj odborné i široké veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání a vznik nových analýz v oblasti zajištění rovného přístupu ke vzdělávání.

 

Rovné příležitosti žen migrantek

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 1 574 119 Kč
Organizace: Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Projekt usiluje o dosažení rovnosti žen migrantek v ČR, které jsou v kumulovaně diskriminovaném postavení.

 

Mapa vlivu Ruska v regionech a v médiích v ČR

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 500 000 Kč
Organizace: Dead Line Media, s.r.o.

Hlavním cílem je obsahově zmapovat a strukturovaně popsat vazby českých společenských elit a významných obchodních skupin na Rusko, a to s důrazem na regiony ČR a mediální prostředí, a vytvořit základ pro veřejně dostupné informační databáze a analýzy, sledovatelné a aktualizovatelné v čase.

 

Spektrum rozvoje žen

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 29.02.2016
Částka: 251 799 Kč
Organizace: Spiralis

Cílem projektu je posílit spolupráci organizací, které se zabývají rovností mužů a žen.

 

Audiovizuální produkce v podpoře genderové rovnosti nejen ve školství

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 971 500 Kč
Organizace: Centrum Kašpar, o.s.

Cílem projektu je odstraňovat genderové nerovnosti v oblasti školství, odbourávat genderové předsudky a stereotypy v myšlení a přispívat k genderové senzitivitě.

 

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 29.02.2016
Částka: 615 800 Kč
Organizace: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Projekt si klade za cíl iniciovat diskusi o souvislosti korupce a genderu. Provede analýzu korupčních trestných činů z pohledu genderu, získá statistické informace o zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve státní správě a realizuje inovativní sociologický průzkum na téma genderových odlišností ve vnímání korupce. Formuluje závěry do argumentů využitelných pro diskusi o přínosu paritního zastoupení žen v politice a rozhodovacích funkcích a potenciálu případných opatření (např. kvóty) na snížení výskytu korupce.

 

ANNA

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 322 647 Kč
Organizace: Univerzita Palackého v Olomouci

Romská žena Anna převzala péči o děti příbuzného, které byly v nukleární rodině sexuálně zneužívané. Péče trvala několik let bez vědomí státních institucí, později se Anna stala pěstounkou dětí. V současné době jsou děti zletilé a plně funkční v majoritní společnosti. Hlavním cílem projektu je vytvoření monografie, případové studie života Anny, která popíše její životní strategie a profesní strategie zúčastněných pracovníků. Výstupy projektu mohou být nástrojem podpory inkluze Romů do majoritní společnosti a profesionální práce s obětmi domácího násilí a tím přispět ke snížení výskytu domácího násilí. Cílovou skupinou jsou pomáhající pracovníci. Biografie Anny bude mít potenciál nabourávat jejich předsudky spojené s etnicitou a genderem klientů, současně poukáže na Anninu sílu organicky propojit kulturu své komunity s oprávněnými požadavky majoritní společnosti.

 

Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 819 000 Kč
Organizace: Multikulturní centrum Praha, z.s.

Tento projekt, který zahrnuje výzkumné, pedagogické a publikačně-komunikační části, se zaměří na proměny práce a pracovních podmínek v odvětví obchodu. Jedná se o odvětví s vysokým podílem zaměstnaných žen a rovněž vykazuje rostoucí zastoupení práce zahraničních pracovnic a pracovníků. Projekt se zaměří na problematické aspekty práce v obchodech spojené s agenturním zaměstnáváním, tlakem na snižování nákladů, či negativními dopady flexibility vyžadované zaměstnavateli po domácích a zahraničních pracovnicích a pracovnících. Projekt ve spolupráci s akademickým prostředím (FHS UK), odbory a relevantními aktéry státu přispěje k prohloubení diskuze o problémech zaměstnávání žen a cizinců.

 

Home-Visiting v ohrožených romských rodinách

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 880 000 Kč
Organizace: STŘEP, o. s. - České centrum pro sanaci rodiny

 

Projekt – reakce na potřebu zpřístupnit a realizovat včasnou péči pro ohrožené romské rodiny s dětmi (prenatální období-6 let). Cíle:posilovat rodičovské kompetence, zplnomocňovat romské rodiče, posilovat inkluzi dětí v mainstreamingových zařízeních, ovlivnit praxi a legislativu/krajské metodiky.

 

Hájíme práva žen v České republice

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 7 214 564 Kč
Organizace: Česká ženská lobby, o.s.

Cílem projektu je zlepšit prosazování rovných šancí pro ženy a muže na všech úrovních – tedy v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti.

 

Rovnost 2.0 – romské dívky a chlapci v českých školách

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 1 024 147 Kč
Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.

Projekt zvýší povědomí vyučujících na prvním stupni základních škol o genderových a etnických stereotypech, jejich vzájemné provázanosti a negativních dopadech na romské žákyně a žáky. Hlavní aktivity zahrnují výzkumnou analýzu na každé ze šesti zúčastněných škol, na základě které, připravíme metodický materiál, pro využití jednotlivými pedagogy a pedagožkami. Těmito a dalšími aktivitami posílíme rovné příležitosti romských dívek a chlapců na základních školách.

 

Diverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu.

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 31.03.2016
Částka: 6 825 014 Kč
Organizace: "Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem"

Cílem našeho projektu je zvýšit zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. Zaměříme se na státní podniky, městské firmy a kotované společnosti a princip obsazování jejich statutárních orgánů.

 

Ženy na vedlejší koleji (?)

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 7 084 206 Kč
Organizace: SDRUŽENÍ PRO INTEGRACI A MIGRACI

Projekt se týká migrantek ve středním a vyšším věku. Chce vyrovnat jejich postavení, posílit práva, pomoci s důchody, skloubit rodinu a práci, zjistit míru integrace, srovnat je s vrstevnicemi z majority. Přiblíží gender v migraci veřejnosti, posílí spolupráci subjektů, podnítí stát ke změnám.

 

Podpora odborné veřejnosti při propagaci inkluzivního vzdělávání

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 31.05.2015
Částka: 350 000 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání o. s.

Dlouhodobým cílem ČOSIV je podpora implementace inkluzivního vzdělávání (dále také IV) ve vzdělávacím systému ČR, v rámci předkládaného projektu bude tohoto cíle dosahováno prostřednictvím síťování neziskových organizací a zástupců odborné veřejnosti, koordinací a realizací advokačních aktivit směrem k MŠMT a dalším subjektům státní správy a samosprávy.

 

Ženy a muži v rovnováze

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 8 850 348 Kč
Organizace: Fórum 50 %, o.p.s.

Projekt reaguje na znevýhodnění žen v přístupu k rozhodování a nedostatečné zohledňování jejich potřeb (gender mainstreaming). Souvislost mezi oběma problémy bude prozkoumána. Globální cíl: systémová změna na základě výzkumů, osvěty a práce s klíčovými aktéry.

 

Prevence homofobie a šikany mladých LGBT osob

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 1 683 000 Kč
Organizace: Prague Pride, z.s.

Základním cílem projektu je prevence násilí a šikany na mladých lesbách, gayích, bisexuálech a transgender osobách (dále jen „LGBT“) prevence pokusů o sebevraždy, nadužívání drog a depresí u těchto osob. Tyto jevy jsou totiž výsledkem odmítnutí LGBT osob rodinou a nebo nejbližším okolím. Zvláštní pozornost bude věnována LGBT osobám patřícím k romské minoritě v ČR, které se potýkají se specifickými problémy spojenými s jejich kulturním, sociálním a rodinným zázemím a zvýšenou zranitelností vyplývající z jejich vícenásobného znevýhodnění.

 

Zajištění vyváženého zpravodajství z protiromských akcí

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 31.12.2014
Částka: 100 000 Kč
Organizace: ROMEA

Vlastním zpravodajským pokrytím protiromských akcí získáme materiál, který bude sloužit k on-line informování na romea.cz (s více než 3000 návštěvníky denně), jako zdroj materiálu pro ostatní média a ČTK a k hodnocení vyváženosti mainstreamových médií.

 

Pokud se chcete podívat na všechny podpořené projekty, naleznete je na jejich stránkách www.osf.cz

Najdou se mezi nimi určitě i důležité projekty, které mají svůj smysl. Většina dotací však dostávají projekty na rovnost žen, inkluzi ve školství, na Romy a migranty. Stipendium od této organizace dostávají pouze romští studenti.

 

Novinářská cena

George Soros je známý svými protiruskými a proimigračními názory. Mimo jiné řekl, že by EU měla přijmout minimálně milion uprchlíků ročně. Také prohlásil, že jeho nadace hrála významnou roli při revoluci na Ukrajině v roce 2014. Jeho nadace rovněž byla přítomna odtržení Kosova od Srbska. A nadace tohoto amerického finančníka u nás od roku 2010 pořádá prestižní Novinářskou cenu.

"Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Od roku 2010 proto Nadace Open Society Fund Praha pořádá soutěž Novinářská cena, která veřejně oceňuje kvalitní novinářské příspěvky. Novinářská cena oceňuje žurnalisty za jedinečné práce publikované v uplynulém roce, které vynikajícím způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti a tím přispívají k jejímu zkvalitňování. Z dlouhodobého hlediska má Novinářská cena ambici pomoci k zvyšování žurnalistické profesionality a kvality. Důraz je proto kladen především na investigativní žurnalistiku, která plní roli hlídacího psa demokracie."

 

3. května 2016 bylo slavnostní vyhlášení vítězů za rok 2015. Sami se tedy můžete přesvedčit, jak moc vítězné reportáže jednotlivých kategorií korespondují s názory George Sorose a s politikou jeho nadace OSF. Vítězem se stali např.:

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší komentář“

Petr Honzejk: Základní lidské právo na nenávist (Hospodářské noviny)

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“

Robert Břešťan: Jestli si nás Rusko koupí (Reportér magazín ve spolupráci s webem HlídacíPes.org)

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse“

Martin Veselovský: Konvička: Půjdu do voleb, Sobotka se nám vysmál (DVTV)

Zvláštní cena: Cena Solution Journalism

Tomáš Lindner: Série textů Uprchlíci 2015: Německá inspirace (RESPEKT)


A samozřejmě 2 ceny si odnesla Česká televize a 1 Český rozhlas.

V roce 2014 zase vyhrály 3 ceny reportáže o Ukrajině z pohledu ČT a Aktuálně.cz.Na závěr bych chtěl poděkovat Václavu Klausovi:

"George Soros společně s několika českými intelektuály zamýšlel založit v Praze Středoevropskou univerzitu, narazil však na nezájem ze strany tehdejšího premiéra Václava Klause a jeho vlády i odpor stávajících pražských univerzit. Přesunul proto sídlo Středoevropské univerzity do Budapešti. Následkem toho měla Nadace OSF ve srovnání s ostatními Sorosovými nadacemi v regionu podstatně horší podmínky a Praha přišla o šanci mít skvělou univerzitu s mezinárodním přesahem."

Děkujeme

 

SP

Dříve jsme psali o Georgovi Sorosovi a jím financovaných neziskovkách zde:

Hrozba dnešní společnosti - neziskovky. Stal se z nich nebezpečný nástroj v rukou politiků a nejbohatších lidí světa, jako je George Soros

 

 

Rubriky: ~ Štítky:

Komentáře

*
*
Překročil(a) jsi maximální délku komentáře o 0 znaků.
*  captcha
Nikdo nekomentoval.
 

PAŘÁT dnes   Přidejte si nás na Facebooku

 

 

Komodity a deriváty ze stránek Kurzy.cz

 

Zlato - graf ceny

 

RUB/CZK - graf kurzu
Kurzy měn ze stránek Kurzy.cz

Poslední komentáře

 • Ten, co to cáluje:

  A před měsícem mexickej červotoč?

 • Petr:

  Klídek a hadr na čelo - nějaký exot ho...

 • n:

  Vzali nám předsedu nebo nevzali.... https://www.nov...

 • *antibuzna*:

  Samozřejmě, že volby budou. Hnutí ANO...

 • n:

  Stačí si poslechnout poslední vysilání...